• news

    A Survey on Artificial Intelligence in Chest Imaging of COVID-19

    Announcing a new article publication for BIO Integration journal. In this review article the authors Yun Chen, Gongfa Jiang, Yue Li, Yutao Tang, Yanfang Xu, Siqi Ding, Yanqi Xin and Yao Lu from Xiangtan University, Xiangtan, China and Sun Yat-sen University, Guangzhou, China consider the application of artificial intelligence imaging…